मानार्थ प्रमाणपत्र

202023321702X- उपयोगिता मोडेलको लागि पेटेन्टको प्रमाणपत्र

fce1cf97_page-0001 fce1cf97_page-0002

2020231639686 - उपयोगिता मोडेलको लागि पेटेन्टको प्रमाणपत्र

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2021202025511 - उपयोगिता मोडेलको लागि पेटेन्टको प्रमाणपत्र

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231645808 - उपयोगिता मोडेलको लागि पेटेन्टको प्रमाणपत्र

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231646389 - उपयोगिता मोडेलको लागि पेटेन्टको प्रमाणपत्र

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

  • मानार्थ प्रमाणपत्र (१)
  • मानार्थ प्रमाणपत्र (१)
  • मानार्थ प्रमाणपत्र (२)